دانلود نوحه ام البنین از باسم کربلایی

8 خرداد 1399

دانلود نوحه ام البنین از باسم کربلایی با کیفیت اصلی در رسانه آپ آهنگ

Download Nohe by Basem Karbalaii called Omolbanin in upahang.com

باسم کربلایی ام البنین

متن نوحه ام البنین از باسم کربلایی

♫==upahang==♫

♫ … ♪أم الـبـنین إتنادیک یا شیعی یا بو الغیره
♫ … ♪لـتخلی زینب بالشام بعد الکفیل إبحیره
♫ … ♪زیـنـب أمـانـة فـاطـمه إتعرفوها
♫ … ♪و إتـنـادی هـل من ناصر إتسمعوها
♫ … ♪الـحـرقـوا خـیمها رجعوا إیفجروها
♫ … ♪قـبر العقیله إیریدون أهل الکفر تفجیره
♫ … ♪لـتخلی زینب بالشام بعد الکفیل إبحیره
♫ … ♪أم الـبـنین إتنادیک یا شیعی یا بو الغیره
♫ … ♪♫ … ♪♫ … ♪♫ … ♪♫ … ♪♫ … ♪
لـتخلی زینب بالشام بعد الکفیل إبحیره♫ … ♪
کـل شـیـعـی واجب یفزع القبتها♫ … ♪

فـرض الـجـهـاد إیصلی یم حضرتها♫ … ♪
زیـنـب وحـیـده و تنتخی إبشیعتها♫ … ♪
زینب أمانة عباس و علمه و حلم تفکیره♫ … ♪
لـتخلی زینب بالشام بعد الکفیل إبحیره♫ … ♪
أم الـبـنین إتنادیک یا شیعی یا بو الغیره♫ … ♪
لـتخلی زینب بالشام بعد الکفیل إبحیره♫ … ♪
♫ … ♪♫ … ♪♫ … ♪♫ … ♪♫ … ♪♫ … ♪
♫ … ♪زیـنـب شـراره و مـحـد إیـطفیها
♫ … ♪غـیـرة عـلـی الـکرار دارت بیها
♫ … ♪جـبـریـل مـن نـور الشمس بانیها
♫ … ♪لو دمروها إیشوفون ربها و غضب تدمیره
♫ … ♪لـتخلی زینب بالشام بعد الکفیل إبحیره
♫ … ♪أم الـبـنین إتنادیک یا شیعی یا بو الغیره

♫ … ♪لـتخلی زینب بالشام بعد الکفیل إبحیره
♫ … ♪عـبـاس إخـوهـا إمـن المهد وصانه
♫ … ♪♫ … ♪♫ … ♪♫ … ♪♫ … ♪
و الـیـمـس زینب قال قصوا إلسانه♫ … ♪
یـعـرف طـبـعـنه الناصبی العادانه♫ … ♪
نقطع الحیه إمن الراس نکشف غدر تدبیره♫ … ♪
لـتخلی زینب بالشام بعد الکفیل إبحیره♫ … ♪
أم الـبـنین إتنادیک یا شیعی یا بو الغیره♫ … ♪
لـتخلی زینب بالشام بعد الکفیل إبحیره♫ … ♪
هـای الـحـقـیقه و کل محب یفهمها♫ … ♪
و الـبـاری لـلـشیعی إبصدق علمها♫ … ♪
♫ … ♪♫ … ♪♫ … ♪♫ … ♪♫ … ♪♫ … ♪

♫ … ♪زیـنـب صـراط أهـل الحشر من یمها
♫ … ♪الـجنة خلود الرحمن حب زینب التأشیره
♫ … ♪لـتخلی زینب بالشام بعد الکفیل إبحیره
♫ … ♪أم الـبـنین إتنادیک یا شیعی یا بو الغیره
♫ … ♪لـتخلی زینب بالشام بعد الکفیل إبحیره
♫ … ♪یـا شـیـعـه زینب کل زمن مظلومه
♫ … ♪♫ … ♪♫ … ♪♫ … ♪♫ … ♪♫ … ♪
کـلـمـن بـغض زینب بغض قیومه♫ … ♪
مـا تـنـقبل حجته و صلاته و صومه♫ … ♪
و العاده زینب عاداه ربها ووجب تکفیره♫ … ♪
لـتخلی زینب بالشام بعد الکفیل إبحیره♫ … ♪
أم الـبـنین إتنادیک یا شیعی یا بو الغیره♫ … ♪
لـتخلی زینب بالشام بعد الکفیل إبحیره♫ … ♪

♬==upahang==♬