پیام مدیر:

رسانه آپ آهنگ مرجع دانلود آهنگ های جدید ایرانی مجاز می باشد

تمام آهنگ ها با رضایت صاحب اثر و لینک مستقیم با متن موزیک ها درج می شود

جهت پخش آثار موسیقی خود تماس بگیرید.


aloteam@

از دست نده!

دانلود مداحی احزانی بینی و بینک از باسم کربلایی

۱۲ خرداد ۱۳۹۹

دانلود مداحی احزانی بینی و بینک از باسم کربلایی با کیفیت اصلی در رسانه آپ آهنگ

Download Madahi by Basem karbalaie called Ahzani baini va bainak in upahang.com

باسم کربلایی احزانی بینی و بینک

متن مداحی احزانی بینی و بینک از باسم کربلایی

♫==upahang==♫

و حـق نـحـر الشهید …أذلک یا یزید
و الله مـا تمحی ذکرنه إحنه آیات السماء …آنـا بـنت الفتح مکه و إنت إبن الطلقاء
به حق گلوی بریده شهید قسم، تو را به ذلت می کشانم ای یزید

→♫♪←ªρΛΗàηg→♫♪←

◊♠️♠️◊به خدا قسم که نمی توانی یاد ما را از بین ببری، چون ما نشانه های آسمان هستیم◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊من دختر فاتح مکه هستم، و تو پسر آزاد شده ها هستی◊♠️♠️◊
آنـا زیـنـب بـت علی و أقسم قسم … إبـدم أخـویـه حـسین و براعی العلم

→♫♪←ªρΛΗàηg→♫♪←

نـعـم بـجـفـوفـی أطـیحنک نعم … مـثـلـمـا طـیّـح علی إبجفه الصنم
وسط قصرک أصول…مثل فحل الفحول
صوت ذو الفقار صوتی ما أعرف الإنحناء … آنـا بـنت الفتح مکه و إنت إبن الطلقاء
و حـق نـحـر الشهید …أذلک یا یزید

→♫♪←ªρΛΗàηg→♫♪←

◊♠️♠️◊من زینب دختر علی ام و قسم می خورم به خون برادرم حسین و به صاحب پرچم◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊آری، با همین دستهایم تو را برمی اندازم، مانند علی که با دستش بت ها را برانداخت◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊در میان قصرت، چون یک مرد به تو حمله می کنم◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊صدای من، صدای ذوالفقاراست و کرنش در مقابل تو را بلد نیستم◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊من دختر فاتح مکه هستم و تو پسر آزاد شده ها هستی◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊به حق گلوی بریده شهید قسم، تو را به ذلت می کشانم ای یزید◊♠️♠️◊

→♫♪←ªρΛΗàηg→♫♪←

إشـلـون یـبـن الـوثـنی و الجاهلی … أنـحـنـی لـک و آنـا زینب بت علی
الـیـوم صـعـدت بـیَّ غیرة کافلی … مـن نـخـیـتـه و قـال یختی إتدللی
و حـق قـطع الجفوف…أسویها طفوف
مثلما رف عالشریعه إبقصرک إیرف اللواء … آنـا بـنت الفتح مکه و إنت إبن الطلقاء
و حـق نـحـر الشهید …أذلک یا یزید

→♫♪←ªρΛΗàηg→♫♪←

◊♠️♠️◊ای پسر بت پرست جاهل صفت، چگونه برایت کرنش کنم در حالی که من زینب دختر علی هستم◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊امروز غیرت ابوالفضل در وجودم به جوش آمده است، زمانی که از او خواهش کردم و او گفت اطاعت، ای خواهرم◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊به قطع شدن دست ها قسم که اینجا را مانند کربلا می کنم◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊همانطور که پرچم بر نهر فرات به اهتزاز درآمد در قصرت به اهتزاز در می آید◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊حماسه حضرت عباس در کنار نهر فرات را اینجا تکرار می کنم◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊من دختر فاتح مکه هستم و تو پسر آزاد شده ها هستی◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊به حق گلوی بریده شهید قسم، تو را به ذلت می کشانم ای یزید◊♠️♠️◊

→♫♪←ªρΛΗàηg→♫♪←

شـجـره طـیـبه أهلی و آیات الشرع … آنـا زیـنـب زودی مـن عدهم فرع
شـجـرة الـمـلـعـونه إنتم و إستمع … إبـجـف أبـو فـاضـل أکـیداً تنقلع
عـداک الإخـتـیـار…إلی صار القرار
إسعه سعیک کید کیدک ما إلک غیر الفناء … آنـا بـنت الفتح مکه و إنت إبن الطلقاء
و حـق نـحـر الشهید …أذلک یا یزید

→♫♪←ªρΛΗàηg→♫♪←

◊♠️♠️◊خاندانم شجره طیبه و نشانه های دین هستند، من زینبم، و خروش من شاخه ای از این درخت است◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊اما شما شجره ملعونه هستید، و خوب گوش کن و بدان که با دست ابوالفضل حتما این درخت قطع می شود◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊اختیارت را از دست دادی و امر از آن من شد◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊تلاشت را بکن و نیرنگت را به کار بیانداز، اما هیچ سرانجامی جز نابودی نداری◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊من دختر فاتح مکه هستم و تو پسر آزاد شده ها هستی◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊به حق گلوی بریده شهید قسم، تو را به ذلت می کشانم ای یزید◊♠️♠️◊

→♫♪←ªρΛΗàηg→♫♪←

یـا مـثـالـب راح أحسب لک و أعد … غـشـی وجـهـک من یمر طاری هند
لـلـصـنـم مـا زلـت مملوک و عبد … لا بـدیـن و لا إبـخـالـق تـعـتقد
إشتجاوب وشتقول…و أنا إلسان الرسول
آیـة الـتطهیر صوتی تدری یبن الأدعیاء … آنـا بـنت الفتح مکه و إنت إبن الطلقاء
و حـق نـحـر الشهید …أذلک یا یزید

→♫♪←ªρΛΗàηg→♫♪←

◊♠️♠️◊کدام یک از عیب هایت را برشمرم؟ وقتی اسم هند به میان می آید، باید رویت را از خجالت بپوشانی◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊تو هم چنان بت پرست و بنده بت ها می باشی، نه به دینی اعتقاد داری نه به خدایی◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊چه جوابی داری و چه میتوانی بگویی، درحالی که من زبان پیامبرم◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊ای پسر حرامزاده، بدان که آیه تطهیر صدای من است و در حق ما نازل شده◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊من دختر فاتح مکه هستم و تو پسر آزاد شده ها هستی◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊به حق گلوی بریده شهید قسم، تو را به ذلت می کشانم ای یزید◊♠️♠️◊

→♫♪←ªρΛΗàηg→♫♪←

حـتـه لـو یـمـک جـبـتنی إمیسره … مـا أذل و أبـقـه عـزیـزه إمـخدره
عـلـمـانـی الـحـسـن أبقه صابره … أکـسـر إخـشـوم الـزلم و آنا مره
أبـو فـاضـل أخوی…أسد خیبر أبوی
حـته جبریل إبعظمته یجی یسألنی الدعاء … آنـا بـنت الفتح مکه و إنت إبن الطلقاء
و حـق نـحـر الشهید …أذلک یا یزید
هرچند مرا نزد خودت به اسیری آوردی

→♫♪←ªρΛΗàηg→♫♪←

◊♠️♠️◊ولی من ذلیل نمی شوم و همچنان ارجمند وسراپرده نشین باقی خواهم ماند◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊حسن به من آموخت که شکیبا باشم◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊با این که زن هستم، اما بینی مردان پستی چون تو را به خاک می مالم◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊ابوالفضل برادرم هست، و شیر خیبر پدرم می باشد◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊حتی جبرئیل با آن عظمتش به نزد من می آید و التماس دعا می گوید◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊من دختر فاتح مکه هستم و تو پسر آزاد شده ها هستی◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊به حق گلوی بریده شهید قسم، تو را به ذلت می کشانم ای یزید◊♠️♠️◊

→♫♪←ªρΛΗàηg→♫♪←

عـرشـک إیـطـیح و فلا یوقف بعد … و أبـو الـیـمـه حـسین خالد للأبد
الـرای إلـنـه و إنـت کل رایک فند … و أعـرف أیـامـک و أحـسبهن عدد
رغـم کـل الجروح…نهدم لک صروح
و الله إلنه مو عجیبه السمه لو مطرت دماء … آنـا بـنت الفتح مکه و إنت إبن الطلقاء
و حـق نـحـر الشهید …أذلک یا یزید

→♫♪←ªρΛΗàηg→♫♪←

◊♠️♠️◊تخت تو واژگون می شود و بعد از آن هیچگاه به جایگاهش باز نمی گردد◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊ولی امام حسین تا ابد جاودان باقی می ماند◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊رای و نظر صحیح برای ماست، و همه افکار و نقشه های تو غلط خواهد بود◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊روز های آخر کارت را می دانم، و به عدد برایت می شمارم و حساب می کنم◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊علی رغم همه زخمهایی که برما وارد کردی، قصرها و کاخهایت را منهدم می کنیم◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊به خدا قسم عجیب نیست اگر آسمان به خاطر ما خون ببارد◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊من دختر فاتح مکه هستم و تو پسر آزاد شده ها هستی◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊به حق گلوی بریده شهید قسم، تو را به ذلت می کشانم ای یزید◊♠️♠️◊

→♫♪←ªρΛΗàηg→♫♪←

صـوت زیـنـب یـبـقه هو المنتصر … و آل أمـیـه مـا یـظـل إلـهم ذکر
و الله بـس تـوصـل زمـرهـم للقبر … یـعـنـی لـلمهدی إبتدت ساعة صفر
إذا طـاح الـضریح…یجی المهدی یصیح
یـا لـثـارات العقیله و یا لثار الأولیاء .. آنـا بـنت الفتح مکه و إنت إبن الطلقاء
و حـق نـحـر الشهید …أذلک یا یزید

→♫♪←ªρΛΗàηg→♫♪←

◊♠️♠️◊این صدای زینب است که پیروزمند باقی خواهد ماند◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊اما هیچ یادی از خاندان بنی امیه باقی نمی ماند◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊به خدا قسم اگر دست آن جماعت به قبر حضرت زینب برسد◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊آن زمان است که قیام حضرت مهدی آغاز خواهد شد◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊اگر ضریح حضرت زینب آسیب ببیند، مهدی خواهد آمد و فریاد می زند◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊ای خون خواهان زینب، و ای خون خواهان اولیاء الهی◊♠️♠️◊
◊♠️♠️◊من دختر فاتح مکه هستم و تو پسر آزاد شده ها هستی◊♠️♠️◊

♬==upahang==♬

برای دانلود آهنگ بر روی لینک زیر کلیک کنید.


  اشتراک در
  اطلاع از
  guest

  0 نظرات
  بازخورد (Feedback) های اینلاین
  مشاهده همه دیدگاه ها