دانلود آهنگ محلی ئه وینت از آوات بوکانی با کیفیت اصلی در رسانه آپ آهنگ

Download Music by Awat Bokani called Awinet in upahang.com

آوات بوکانی ئه وینت

متن آهنگ محلی ئه وینت از آوات بوکانی

♫==upahang==♫

ویرانت کردم مال ویران نه بی
سرگردانی تو سرگردان نه بی
دلم دردی ئه وینت بوروای بی دل ته زینه
نگای چاوی شه لاییت چاوی هه لو به زینه
من گدای روتم بو تو روی تو بو خه زینه
تو ره بونت خنده شی بو شعری من هه وینه

→♫♪←ªρΛΗàηg→♫♪←

پی له هر غرضیک دانی دلو جرگم له وینه
عشقی او معبودمه دلم سردانو وینه
چاو هه لایه له بروی دی گوچه هو له بینه
زور به ازار نیگای او دو چاو شه هینه
من نه که ر دلو جرگم تواوی ژیان خوینه
به هناسه ی تو مستم بعده ی غم روینه

→♫♪←ªρΛΗàηg→♫♪←

بی تر سو سه ن بی هاوار تیره که ت راوه شینه
بز لم مالی تویه له چوی له دل ده وینه
رح مه ت بی مال منه مالی خوت مه شیوینه
رح مه ت بی مال منه مالی خوت مه شیوینه
لیوه ت خوم سی اه زاتی له گولی زور ره فینه
بی گومان ماچی لیوت هساره ای نت په رینه

→♫♪←ªρΛΗàηg→♫♪←

به ز به شو را بی وارت بندی دلم به فسی نه
گه ردنت چوی کویستانه زولفت بای باوشینه
وه ره دس خه ره دستم دشمنم داوه ژینه
وه ره دس خه ره دستم دشمنم داوه ژینه
گه ر مرد چه م اوتم لیره به دی له هی نه
وه سید بو دوای مردنم له وه دلم مه ش کینه

→♫♪←ªρΛΗàηg→♫♪←

له پی ده شتتی مه مانت بم میژه لو که لینه
به شر مه وه پی وه تم حالم خه له تینه
وتم جوانیت مه کته به فرموی وه ره به خوینه
ده بی به گم ده جوانی له مه نو دل به لینه
به خه ویژ دی له م گه ری توخوا دلم مه سینه
بی له با له گه ل تابم او خه وه له په رینه

→♫♪←ªρΛΗàηg→♫♪←

بس هینده به سه نه ایی به به سو ببندینه
شعری من توی له گه ل بی هه موی که مر شکینه
ا کو خوش ناو لی ری یاه پی مه له بی په لینه
بو زه کریا رح مانه او ژاوی نی بو تو وینه

♬==upahang==♬